Klaus Biedermann, Stocksund, har avlidit 88 år gammal. Han efterlämnar närmast hustrun Edelgard och sonen Niklas.
Klaus Biedermann, Stocksund, has passed away at the age of 88. He leaves behind his wife, Edelgard, and their son, Niklas.

Photos by Lennart BM Svensson

Klaus Biedermann, Stocksund, har avlidit 88 år gammal. Han efterlämnar närmast hustrun Edelgard och sonen Niklas.
Det är svårt att överskatta Klaus bidrag till optiken i Sverige. Han kom till Sverige från Tyskland 1966 som postdoc på KTH, utsågs 1978 till professor i optik, och året därpå även till föreståndare för Institutet för optisk forskning (IOF, numera en del av RISE).
Utöver arbetet inom ramen för tjänsten på KTH så var Klaus mycket aktiv i att sprida optiken från akademi till industri och samhälle.
Klaus anordnade genom IOF delegationsresor till Tyskland 1986 och till Frankrike 1987 med ca 15–20 deltagare från både akademi och industri för att besöka de främsta optikföretagen, bland annat Zeiss i Oberkochen som visade diamantsvarvning med extrem precision av de stora ZERODUR®-parabolspeglarna till kommande röntgenteleskopet ROSAT. Speglarnas ytjämnhet var endast 0.35 nanometer, vilket motsvarar en atoms diameter! Ett annat minnesvärt exempel är MATRA utanför Paris som visade upp 18 olika vakuummaskiner för tunnfilmsbeläggning av optik, vilket var imponerande för sin tid. Som reseguide var Klaus exemplarisk för oss som deltog. Dessa resor planerade han minutiöst med flyg, tåg och hotellbokningar för att hinna med alla inplanerade studiebesök som var allt annat än få till antalet. Endast genom Klaus enorma kontaktnätverk var detta möjligt. Internet var ju inte utbyggt då, så bokningsarbetet krävde helt andra planeringsinsatser än idag.
Klaus var medgrundare till European Optical Society (EOS) som startades i maj 1991. Samma år började han driva frågan om bildandet av Svenska optiksällskapet (SOS). Det skulle vara en ideell förening för personer, organisationer och företag med intresse för optik och optisk teknik. Sällskapet skulle också utgöra svenskt kontaktorgan för EOS. Passande nog för ett sällskap där ljuset stod i centrum för verksamheten kallades till ett konstituerande möte på luciadagen. Mötet valde en styrelse där Sten Walles blev utsedd till ordförande. En av sällskapets största insatser blev att var artonde månad anordna en optikkonferens i Sverige med föredragshållare, posterbidrag och utställare. Dessa konferenser har varit mycket populära, och drivs numera årligen med samma grundkoncept av PhotonicSweden, där Klaus även blev utnämnd till hedersmedlem 2015.
På fritiden var Klaus en omsorgsfull fotograf som tog foton med enastående skärpa och färgmättnad. Hans kunskap och stora intresse för optik har även betytt mycket för arbetet i Svenska Optiktermgruppen som Klaus startade 1996 och sedan dess verkat inom. Gruppen har med hans idoga hjälp definierat många hundra optiska facktermer för att förhindra så kallad domänförlust och säkerställa att vi inte förlorar förmågan att diskutera modern optik på svenska. Klaus utmärkte sig alltid genom väldigt grundliga underlag och funderingar inför de gemensamma termdiskussionerna.
Klaus har lämnat oss i stor saknad, men ljuset består!

 

Ingemar Petermann, Lennart BM Svensson, Sten Walles
för
PhotonicSweden, Svenska Optiksällskapet och Svenska Optiktermgruppen

Klaus Biedermann, Stocksund, Sweden, has passed away at the age of 88. He leaves behind his wife, Edelgard, and their son, Niklas.
The profound impact of Klaus Biedermann on the field of optics in Sweden cannot be overstated. Arriving from Germany in 1966, he embarked on a scholarly journey as a postdoctoral researcher at the Royal Institute of Technology (KTH). He was appointed as Professor of Optics in 1978, and the following year also Director of the Institute for Optical Research (IOF, now part of RISE).
Beyond his academic pursuits at KTH, Klaus Biedermann exemplified an unwavering commitment to bridging the realms of academia, industry, and society in the propagation of optical knowledge.
Klaus organised through IOF delegation trips to Germany in 1986 and to France in 1987 with about 15-20 participants from both academia and industry to visit the main optics companies, including Zeiss in Oberkochen who demonstrated diamond turning with extreme precision of the large ZERODUR® parabolic mirrors for the upcoming X-ray telescope ROSAT. The surface roughness of the mirrors was only 0.35 nanometers, which corresponds to the diameter of an atom! Another memorable example is MATRA outside Paris, which showcased 18 different vacuum machines for thin-film coating of optics, which was impressive for its time. He was an exceptional tour guide, accurately planning the trips, deftly arranging flights, trains, and hotel accommodations to seamlessly align with the numerous study visits on our itinerary. This was all made possible through Klaus’ extensive network of contacts, as the internet was not yet available, requiring different logistics of booking efforts than today.
In May 1991, Klaus, as a co-founder, played an instrumental role in the establishment of the European Optical Society (EOS). Concurrently, he started the inception of the Swedish Optical Society (SOS) within the same year. The Society would also be the Swedish contact body for EOS. This nonprofit entity was envisioned as a hub for individuals, organizations, and enterprises harboring a vested interest in optics and optical technology. Poetically, an inaugural meeting was called on St Lucy’s Day. The meeting elected a board of directors, with Sten Walles appointed as chairman. One of the society’s greatest achievements was the biennial organization of optics conferences in Sweden, featuring esteemed speakers, poster presentations, and exhibitors. The conferences have been very popular, evolving into an annual tradition under the auspices of PhotonicSweden. In recognition of his profound contributions, Klaus was accorded the distinction of honorary member within the organization in 2015.
Outside of his professional endeavors, Klaus was an avid photographer renowned for his remarkable attention to detail, capturing images characterized by remarkable sharpness and vivid color saturation. His knowledge and keen interest in optics has also been instrumental in the work of the Swedish Optical Terms Group, which he founded in 1996, an initiative he stayed involved with throughout the years. With his help, the group has defined countless optical terms, facilitating discourse on modern optics in the Swedish language. Klaus always excelled in providing very thorough background information and reflections for the joint term discussions.
Klaus has left us in great loss, but his light remains!

 

Ingemar Petermann, Lennart BM Svensson, Sten Walles
for
PhotonicSweden, Svenska Optiksällskapet and Svenska Optiktermgruppen,
Translation Petra Bindig