PhotonicSweden delar varje år ut ett pris till mest förtjänta examensarbete inom området optik, optronik och fotonik. Utfört arbete ska ha presenterats vid ett svenskt universitet eller högskola. För att kunna nomineras till denna omgång ska arbetet ha varit klart och godkänt under det gångna läsåret (lå 19/20) eller (20/21). Detta år delar vi ut 2 första pris! Priset ska gå till det arbete som bedöms mest prisvärt ur olika perspektiv, till exempel, samhällsnytta, möjlig praktisk tillämpning, ingenjörsmässighet samt hög teknisk-vetenskaplig nivå. Hänsyn kommer också att tas till rapportens kvalitet (språk, disposition mm). Huvudpriset består normalt av ett diplom och ett personligt stipendium på 6,000 kr. Juryns beslut meddelas till pristagarna detta år på sluted av september och priset delas ut i samband med konferensen  Optics & Photonics 2021 som i år hålls i Umeå 6-7 oktober 2021.

Nominering till priserna sker via kontaktpersoner vid landets högskolor och universitet och beslut tas av en jury med representanter från både akademi och industri. Sammankallande är Mikael Sjödahl vid Luleå tekniska universitet.

Handledare ska skriva en kort sammanställning/motivering att bifoga den nominerade exjobbsrapporten (max 1 Din A4 sida).

Nomineringarna ska ha inkommit till PhotonicSweden senast den 31 augusti 2021 men gärna tidigare. Vi ber er läsa statuterna Exjobbs_award_Statuter och skicka era förslag per mejl till Petra Bindig så snart som möjlig på adressen petra@photonicsweden.org.

Steg 1: Alltså, vi ber er att nominera mycket goda exjobbsrapporter samt deras författare i elektronisk form till Petra senast sista augusti. Arbetena ska vara klara och godkända under läsåret 19/20 eller 20/21. Varje högskola/universitet kan förslå högst två kandidater. Sprid gärna detta meddelande för kännedom till tänkbara intressenter och kollegor.

Steg 2: De nominerade förslagen granskas av en jury som utses av PhotonicSweden och som i sin tur utser årets pristagare.

Alla Master studenter kan söka pengar för att resar till konferensen Optics & Photonics in Sweden i Umeå den 6+7 oktober 2021. PhotonicSweden kommer söka sponsring emellan företagsmedlemmarna.