Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 16.00 – 17.30

Organisationsnummer: 769622-6005
Online med Zoom

Ladda ner kallelsen här: Kallelse-PS-Föreningsstämma_2021-05-20-v2

AGENDA

§0. Stämmans öppnande

§1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

§2. Fastställande av röstlängd och dagordning

§3. Val av två protokollsjusterare

§4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning

§5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret
a)                   Årsredovisning
b)                   Förvaltningsberättelse

§6. Revisorernas berättelse

§7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

§10. Beslut om årsavgift

§11. Beslut om arvoden

§12. Motioner

§13. Förslag till stadgeändring i enlighet med Extrastämmans beslut 2021-03-18

§14. Beslut att fastställa förslag till stadgeändring

§15. Styrelsens förslag
a)                   Verksamhetsplan för 2021
b)                   Budget för 2021

§16. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2021

§17. Val av ordförande för 2021

§18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2021

§19. Val av 1 revisor och 1 revisor suppleanter för 2021

§20. Val av valberedning för 2021

§21. Övriga ärenden

§22. Mötet avslutas

 

  • Alla medlemmar som registrerar sig erhåller kopia på protokoll från extrastämman om förslag till stadgeändring.
  • Uppdatering av personligt medlemskap för 2021 sker genom denna Doodle-registrering.
  • En Zoom-länk mejlas ut kort före den extra föreningsstämman.

 

Anmäl dig till extrastämman via följande Doodle länk:
https://doodle.com/poll/fd8tb6ffmb5ikwet


Välkomna!

Styrelsen för PhotonicSweden

www.photonicsweden.org