Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 16.00 – 17.00

Online med Zoom
Ladda ner kallelsen här: Kallelse-PS-Extra föreningsstämma_2021-03-18-v1

Med anledning av svar från EU-komissionen som fastslår att Ekonomsika föreningen PhotonicSweden inte kan klassas som en icke-vinstdrivande organisation (non-profit), föreslås en stadgeändring för att uppfylla detta krav. Konsekvensen med nuvarande stadgeskrivning, daterad 2011-09-12, innebär att kommande EU-projektilldelning för PhotonicSweden reduceras från 100% till 70%.

 AGENDA

§0. Stämmans öppnande

§1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

§2. Fastställande av röstlängd

§3. Val av två protokollsjusterare

§4. Fråga om extrastämman utlysts i rätt ordning

§5. Föredragning av styrelsens förslag till stadgeändring

§6. Beslut med anledning av styrelsens förslag till stadgeändring

§7. Mötet avslutas

 

  • Alla medlemmar som registrerar sig erhåller dokument om förslag till stadgeändring
  • Uppdatering av personligt medlemskap för 2021 sker genom denna Doodle-registrering
  • En Zoom-länk mejlas ut kort före den extra föreningsstämman.

Anmäl dig till extrastämman via följande Doodle länk:
https://doodle.com/poll/gaqzgn2fqidkddnc  

Välkomna!

Styrelsen för PhotonicSweden
www.photonicsweden.org