Kallelse

Alla medlemmar kallas härmed till Svenska OptikSällskapets årsstämma 2017

Tid: Torsdag den 7:e december, 2017, kl 16.00-17.00

Plats: Sal Knut, Plan 6, RISE-Acreo, Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista

Dagordning för årsstämman 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för mötet
 • 3 Val av sekreterare för mötet
 • 4 Val av justerare, och tillika räknare, för mötet
 • 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse även omfattande årsredovisning
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • 9 Val av styrelse
 • 10 Val av två revisorer
 • 11 Val av valberedning
 • 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2018
 • 13 2017/2018 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2018
 • 14 Övriga frågor
 • 15 Mötets avslutande

Ladda ner kallelse: Kallelse till SOS-årsstämma 2017

Vänligen anmäl via Doodle-länken om ni tänker närvara på årsstämman:  

https://doodle.com/poll/fifzkqq2yg6twq7k

 

Välkomna!

 

Styrelsen i Svenska OptikSällskapet

Fredrik Nikolajeff, Ordf

Ingemar Petermann  Vice.ordf.

Lennart BM Svensson, Kassör

 

Här kan du betala din personliga medlemsavgift för 2017 till PhotonicSweden/SOS och EOS om du inte redan betalt:
https://dinkurs.se/Personal2017